pktt - distributor pro ČR N A K U P U J T E   O N L I N E stavba-strecha.cz Klientská linka: 323 619 000   |     E-mail    |    Přidat k oblíbeným    |    Úvodní stránka
PURAFLEX
     P U R A F L E X
     kompletní produktová řada
      Nový koncept zabránění
      chemikáliím v průniku
      Testy chemické odolnosti,
      měření životnosti
      Klíčová vlastnost izolace -
      propustnost blížící se nule
      Zásadní technické výhody
      a důležité faktory
      Konformita s evropskými
      prováděcími normami EN
      Jednoduchá instalace
      obvyklými prostředky
      Přehled nejčastějších
      aplikací
      Vybrané ukázky
      referenčních staveb
      Software pro navrhování -
      užitečný pracovní nástroj
PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH APLIKACÍ


PURAFLEX je extrémně účinná protichemická izolace používaná k ochranně životního prostředí před nejrůznějšími toxickými chemikáliemi ve formě tuhé látky, kapaliny nebo plynu.

Pozemní a inženýrské stavby
 

zakládání budov, ochrana suterénních prostor

 

rekultivace starých zastavěných městských území (brown-fields)

 

čerpací stanice, parkoviště osobních i nákladních vozidel

 

odstavné plochy silničních a kolejových vozidel

 

tunely, retenční nádrže odvodnění liniových staveb

Vodohospodářské stavby a vodní díla
 

vodojemy, retenční nádrže a úpravny pitné vody

 

izolace vodotečí, hrází a přehrad

Skládky, odpadové hospodářství
 

spodní těsnící vrstva při zakládání skládek

 

vrchní těsnící vrstva při rekultivaci skládek

 

čistírny odpadních vod

 

dočasná i trvalá úložiště tuhého i kapalného odpadu

Zemědělské stavby
 

jímky na kejdu a další zemědělský odpad

 

silážní jámy

 

nádrže na výrobu bioplynu

Chemický a petrochemický průmysl
 

nádrže a skládky chemického odpadu

 

retenční nádrže průmyslových odpadních vod

 

vysoušecí kalové nádrže, skladování elektrárenského popílku

 

exponované provozy ropných rafinérií

 

provozy chemických továren

Hornictví, důlní průmysl
 

retenční nádrže k zachycování důlních výluhů

 

nádrže k odpařování solanky

 

separace vytěžených hald horniny při vyluhování

Ochrana životního prostředí
 

ochrana podzemních vod a vodních zdrojů

 

sanace kontaminovaných území


Puraflex geomembrane

Puraflex geomembrane

>> Stáhněte si <<



Chemická odolnost dle typu materiálu
  Copyright © 2015
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE
Grafika a programování Licker Impressum pktt  

PURAFLEX, kompozitní geomembrána, protichemická izolace, bariéra, hydroizolační fólie, hydroizolace, ochrana, životní prostředí, znečištění, toxické látky, ropné látky, ropné produkty, PHM, pohonné hmoty, uhlovodíky, benzín, nafta, diesel, olej, topný olej, kyselina, asfalt, bitumen, chemikálie, radon, pitná voda, geomembrane, PENEFOL, Lithoplast, Fatrafol, Ekofol, Plastika, Naue, Carbofol, Juta, Junifol, Vaeplan, Sika, Sikkaton, Sikafloor, Siplast, Vedaflor, Plastiflex, Vedag, Firestone, ELBEsecur, Maxurethan, TopPur, Colormix, Techfloor, Mirelon, Ultra Tech, XR-5, DuPont, GSE, Gundle, Solmax, Nilex, Enviroflex, Isoflex, Enviro Liner, Hazgard, Layfield, Coletanche, Carpi, MacLine, Atarfil, Agru, Aquamaster, Sotrafa PK-LIner, Nicotarp, Nicoflex, Ten Cate Nicolon, Tefond, RKW Wepelen, SaltGuard Ultra, Visqueen, Terrafix, Huifeng, Huikwang, PolyFlex, Deep Root, Schwartz Kristoffel, Attane, Dow, Tuflex, PVC, HDPE, EPDM, LLDPE, BUTYL, PUR, asfaltový pás, P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, operné, zdi, steny, operná, zeď, stěna, vyztužené, zemní, konstrukce, teleso, gabion, kb blok, geomríže, geotextilie, E'grid, PK-Grid, PKTT